Zastrzeżenie znaku towarowego

Znaki towarowe są to oznaczenia służące do oznaczania towarów lub usług. Dzięki nim klient ma szansę na rozpoznanie w sklepie i zakup danego produktu po zobaczeniu jego reklamy lub do ponownego skorzystania z usługi, która ostatnim razem mu odpowiadała. W artykule tym znaleźć można informacje na temat tego, co to rejestracja znaku towarowego, gdzie można jej dokonać, oraz jakie są korzyści zastrzeżenia znaku towarowego. 

 

Czym jest tak na prawdę zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego to nic innego jak jego rejestracja w urzędzie patentowym. Urząd patentowy, po rozpatrzeniu zgłoszenia znaku towarowego poprzez zbadanie, czy dany znak w ogóle nadaje się do odróżniania produktów od siebie oraz zbadaniu, czy nie ma żadnych negatywnych przesłanek rejestracji, decyduje o przyznaniu (lub odmowie) prawa ochronnego na znak towarowy. Zastrzeżenie znaku towarowego polega więc na uzyskaniu wpisu do rejestru chronionych znaków towarowych oznaczenia mogącego być znakiem towarowym, za uiszczeniem odpowiedniej opłaty rejestracyjnej.

zastrzeżenie znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com

Jaki znak można zastrzec?

Ustawa prawo własności przemysłowej stawia szereg kryteriów, które muszą być spełnione, aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany. Przede wszystkim dane oznaczenie musi nadawać się do odróżniania towarów i usług w obrocie, a także musi dać się przedstawić w sposób graficzny.  Zastrzec można więc znak słowny, znak graficzny, znak słowno – graficzny, znak dźwiękowy czy nawet znak przestrzenny. W przeszłości możliwa była także rejestracja smaku i zapachu jako znaku towarowego, jednak ze względu na trudności, jakie stwarza wymóg graficznego przedstawienia takiego oznaczenia, nie jest to już możliwe. Ponadto, znak towarowy musi cechować się oryginalnością, nie może składać się wyłącznie z elementów wskazujących na cechy produktu (np. jakość, ilość, wartość) ani naruszać porządku publicznego i dobrych obyczajów. 

Gdzie można zastrzec znak towarowy?

Znaki towarowe zastrzega się w urzędzie patentowym. W zależności od terytorium, na którym chce się uzyskać prawa ochronne na znak, jest to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub jeden z urzędów międzynarodowych. W polskim urzędzie patentowym zarejestrować można oznaczenie, które będzie chronione jedynie na terytorium Polski. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na działalność na arenie międzynarodowej, powinien rozważyć zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, zapewniającym ochronę na całym terytorium Unii Europejskiej (co ciekawe, także w tych krajach, które dopiero przystąpią do UE) lub w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Rejestracja w ostatnim urzędzie pozwala na uzyskanie ochrony na znak towarowy w aż 92 państwach.

ochrona znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com

Co daje zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżone znaki towarowe przede wszystkim mogą korzystać z większej ochrony prawnej. Zarejestrowanie znaku daje prawo do wyłączności w jego użytkowaniu, a więc zakazania konkurencyjnym przedsiębiorstwom posługiwania się takim samym, lub choćby podobnym oznaczeniem dla celów handlowych. Ponadto, zastrzeżony znak towarowy wart jest więcej od znaku niezarejestrowanego, co przekłada się na materialną wartość przedsiębiorstwa, jak również możliwość obrotu prawem do znaku (np. udzielenie licencji na jego użytkowanie, sprzedaż znaku) w bardziej dochodowy sposób. W przypadku naruszenia zarejestrowanego znaku możliwe jest także uzyskanie wyższego odszkodowania. 

Zastrzeżenie znaku towarowego nie jest samo w sobie skomplikowaną procedurą. Na początek wystarczy odpowiedni pomysł na znak towarowy oraz złożenie wniosku o rejestrację. Jeśli nie ma się pewności, czy dany znak towarowy zostanie pomyślnie zarejestrowany, możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnika lub rzecznika patentowego, którzy mogą przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku oraz określą, czy oznaczenie nie narusza praw innych osób (np. czy nie stwarza ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd ze względu na zbyt duże podobieństwo do istniejącego już znaku towarowego). Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji rozpoczyna się dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego, który za opłatą można wielokrotnie przedłużać. 

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm