System sprzeciwowy w rejestracji znaku towarowego

Jeżeli uważasz, że dany znak towarowy nie powinien być zastrzeżony zgłoś swój sprzeciw! Monitoruj swój znak towarowy i zareaguj w porę, gdy ktoś zechce zarejestrować identyczny lub podobny znak do Twojego. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o systemie sprzeciwowym w rejestracji znaków towarowych w Polsce.

system sperzeciwowy w rejestracji znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com

Co to jest system sprzeciwowy w rejestracji znaków towarowych?

Niegdyś, rejestrując znak w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski to urząd przeprowadzał kompleksowe badanie przesłanek względnych i bezwzględnych rejestracji nazwy lub loga firmy jako znaku towarowego. System badawczy jednak już nie obowiązuje. Procedura rejestracji krajowego znaku towarowego uległa znacznemu skróceniu, jednak. Niemalże od początku 2016 roku obowiązuje nowy system – sprzeciwowy. Oznacza to, że obecnie obowiązek sprawdzenia, czy nie istnieje zarejestrowany znak towarowy podobny lub taki sam z tym zgłaszanym, leży po stronie przedsiębiorcy zgłaszającego. W podobnej sytuacji znajdują się podmioty, które ochronę już uzyskały – powinny monitorować zgłoszenia nowych znaków i reagować, gdy okaże się, że ktoś narusza ich prawa, poprzez zgłoszenie takich samych lub podobnych nazw lub logo firm czy produktów. Jeżeli taka sytuacja zostanie zauważona, konieczne będzie zgłoszenie sprzeciwu.

Kiedy i kto może zgłosić sprzeciw?

Sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego możesz zgłosić, jeżeli stwierdzisz, że występują jakieś nieprawidłowości lub znak towarowy zgłaszany do rejestracji jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego. Co ważne z prawnego punktu widzenia nie musisz wykazywać, że masz jakikolwiek interes prawny w tym, że zgłaszasz dany sprzeciw. Tak naprawdę swój sprzeciw w rejestracji znaku towarowego może zgłosić każdy.

 

Jak wygląda system sprzeciwowy w rejestracji znaków towarowych w Polsce?


Osoba, która chce zarejestrować znak towarowy najpierw składa wniosek do Urzędu Patentowego. Po złożeniu wniosku następuje okres badania znaku towarowego. Urząd Patentowy po przebadaniu tego zgłoszenia, ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).

Dzięki temu inne osoby lub firmy mogą, w ciągu 3 miesięcy, zapoznać się ze zgłaszanymi znakami towarowymi i zgłosić swój sprzeciw do rejestracji tego znaku.Na zgłoszenie sprzeciwu masz okres 3 miesięcy od dnia publikacji w BUPie.

Urząd Patentowy bada, czy rejestrowany znak towarowy nie jest podobny lub identyczny z już istniejącym. Informację o tym urząd wysyła do osoby, która zgłasza nowy znak. Informacja taka nie jest udostępniana zatem przedsiębiorcom, których prawa mogą zostać naruszone przez taką rejestrację, co oznacza, że muszą sami dbać o swoje interesy i monitorować, czy rejestrowane znaki towarowe nie naruszają ich praw. Dlatego na gruncie tych przepisów tak ważną czynnością jest monitorowanie swojego znaku towarowego, czyli bieżące sprawdzanie, czy nie występuje kolizja w nowo zgłaszanych znaków ze znakami już wcześniej zarejestrowanymi.Samo złożenie sprzeciwu nie oznacza automatycznie, że zablokujesz rejestrację znaku towarowego. Jest to dopiero początek procedury sprzeciwowej.

system sperzeciwowy w rejestracji znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com 

Pierwszym krokiem jest uiszczenie opłaty urzędowej za zgłoszenie sprzeciwu. Kolejną ważną kwestią jest wskazanie podstaw prawnych sprzeciwu. Możesz wskazać że zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do już istniejącego lub narusza Twoje prawa autorskie. Trzeba pamiętać o  uzasadnieniu tych twierdzeń. Jeżeli masz problemy z ogarnięciem całego procesu, to w postępowaniu sprzeciwiowym może reprezentować Cię rzecznik patentowy.Jeżeli wniesiesz swój sprzeciw, to Urząd poinformuje o tym osobę, która zgłasza swój znak towarowy. Jednocześnie Urząd Patentowy zachęca strony do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, na co daje dwa miesiące.

Jeżeli nie dojdziecie w tym czasie do porozumienia to Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.  Jeżeli Urząd uzna Twój wniosek za zasadny, to znak Twojego konkurenta nie zostanie zarejestrowany. Jeżeli Urząd uzna, że jest zasadny w części, to znak ten zostanie zarejestrowany, ale jedynie dla określonych towarów i usług. Jeżeli wniosek okaże się niezasadny, oznacza to, że znak Twojego konkurenta zostanie zarejestrowany. Strona przegrywająca zmuszona jest najczęściej do zapłaty kosztów procesowych.

Od decyzji Urzędu, wydanej w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ile kosztuje zgłoszenie swojego sprzeciwu?

Wraz ze zgłoszeniem swojego sprzeciwu należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Urząd ustanowił tak wysoką opłatę po to, żeby nie zgłaszać niezasadnych sprzeciwów jedynie w celu przedłużenia postępowania rejestracyjnego konkurencyjnych firm. Jeżeli w postępowaniu przed sądem zechcesz skorzystać z usług rzecznika patentowego, to musisz się także liczyć z wydatkami na jego honorarium.


Jak widzisz, system sprzeciwowy w  rejestracji znaków towarowych w Polsce pozwala na niedopuszczenie do sytuacji, w której jakaś inna firma będzie posługiwała się podobnym lub identycznym z Twoim znakiem towarowym. Jeżeli będziesz monitorował pojawiające się znaki towarowe to w porę będziesz mógł zapobiec takiej rejestracji, która naruszałaby Twoje prawa.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm