System sprzeciwowy w rejestracji znaków towarowych w Polsce

zgłoszenie sprzeciwu do rejestracji znaku towarowegoCo to jest system sprzeciwowy w rejestracji znaków towarowych?

Niegdyś, rejestrując znak w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski, to Urząd przeprowadzał kompleksowe badanie przesłanek względnych i bezwzględnych rejestracji nazwy lub loga firmy jako znaku towarowego. System badawczy (bo takie nosił miano) już jednak nie obowiązuje. Procedura rejestracji krajowego znaku towarowego powinna ulec znacznemu skróceniu, jednak wiąże się to z pewnymi warunkami. Niemalże od początku 2016 roku obowiązuje nowy system – sprzeciwowy. Oznacza to, że obecnie obowiązek sprawdzenia, czy nie istnieje zarejestrowany znak towarowy podobny lub taki sam z tym zgłaszanym, leży po stronie przedsiębiorcy zgłaszającego. W podobnej sytuacji znajdują się podmioty, które ochronę już uzyskały – powinny monitorować zgłoszenia nowych znaków i reagować, gdy okaże się, że ktoś narusza ich prawa, poprzez zgłoszenie takich samych lub podobnych nazw lub logo firmowych czy produktowych. Jeżeli taka sytuacja zostanie zauważona, konieczne będzie zgłoszenie sprzeciwu.

Kiedy i kto może zgłosić sprzeciw?

Sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego możesz zgłosić, jeżeli stwierdzisz, że występują jakieś nieprawidłowości lub znak towarowy zgłaszany do rejestracji jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego. Zgłaszając sprzeciw, wchodzisz w spór ze zgłaszającym. Sprzeciw może więc zgłosić każdy, kogo prawa są naruszane i ma możliwość korzystać z narzędzie prawnych (każdy kto posiada zdolność do czynności prawnych), tzn. osoba fizyczna, osoba prawna lub podmioty bez osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje możliwość dokonywania czynności.

Sprawdź, jak dokładnie wygląda procedura rejestracji znaku towarowego na stronie https://zastrzezone.pl/pl/zastrzezenie-znaku-towarowego-w-polsce/8,17,29 

Jak wygląda system sprzeciwowy w rejestracji znaków towarowych w Polsce?

Osoba, która chce zarejestrować znak towarowy najpierw składa wniosek do Urzędu Patentowego. Po złożeniu wniosku następuje okres badania formalno-prawnego znaku towarowego. Urząd Patentowy ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku w bazie zgłoszeń online, a po przebadaniu zgłoszenia, publikuje je w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).Dzięki temu inne osoby lub firmy mogą, w ciągu 3 miesięcy, zapoznać się ze zgłaszanymi znakami towarowymi i w określonym terminie zgłosić swój sprzeciw do rejestracji tego znaku.

Na zgłoszenie sprzeciwu masz okres 3 miesięcy
od dnia publikacji w BUPie.

Badanie znaku, które UPRP wykonuje na samym początku ma za zadanie stwierdzić, czy rejestrowany znak towarowy nie spełnia bezwzględnych przesłanek odmowy (np. czy nie jest znakiem opisowym). Urząd sprawdza także, czy nie jest podobny lub identyczny z już istniejącymi zarejestrowanymi znakami. Informację o tym wysyła do osoby, która zgłasza nowy znak. Informacja ta nie jest udostępniana zatem przedsiębiorcom, których prawa przez taką rejestrację mogą zostać naruszone. Oznacza to tyle, że właściciele zastrzeżonych znaków towarowych muszą sami dbać o swoje interesy i monitorować, czy nowozgłoszone znaki towarowe nie naruszają ich praw. Przez wzgląd na nowe przepisy oraz bezpieczeństwo prawne, tak ważną czynnością jest monitorowanie swojego znaku towarowego. Monitoring znaku, to bieżące sprawdzanie, czy żaden nowozgłoszony znak nie narusza praw monitorującego, który posiada już zarejestrowany znak towarowy.

Samo złożenie sprzeciwu nie oznacza automatycznie,
że zablokujesz rejestrację znaku towarowego.
Jest to dopiero początek procedury sprzeciwowej.

sprzeciw do rejestracji znaku

Pierwszym krokiem jest uiszczenie opłaty urzędowej za zgłoszenie sprzeciwu. Kolejną ważną kwestią jest sporządzenie właściwego pisma i wskazanie przedmiotu i podstawy prawnej sprzeciwu. Możesz wskazać na przykład, że zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do już istniejącego lub narusza Twoje prawa autorskie. Trzeba pamiętać o  uzasadnieniu tych twierdzeń.

Jeżeli masz problemy z ogarnięciem całego procesu, to w postępowaniu sprzeciwiowym może reprezentować Cię rzecznik patentowy.Jeżeli wniesiesz swój sprzeciw, to Urząd poinformuje o tym osobę, która zgłasza swój znak towarowy. Jednocześnie Urząd Patentowy zachęca strony do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, na co daje dwa miesiące. Jeżeli nie dojdziecie w tym czasie do porozumienia, to Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.  Jeżeli Urząd uzna Twój wniosek za zasadny, to znak Twojego konkurenta nie zostanie zarejestrowany. Jeżeli Urząd uzna, że jest zasadny w części, to znak ten zostanie zarejestrowany, ale jedynie dla określonych towarów i usług. Jeżeli wniosek okaże się niezasadny, oznacza to, że znak konkurencji zostanie zarejestrowany. Strona przegrywająca zmuszona jest najczęściej do zapłaty kosztów procesowych.Od decyzji Urzędu, wydanej w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ile kosztuje zgłoszenie swojego sprzeciwu?

Jakie koszty sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego

Wraz ze zgłoszeniem swojego sprzeciwu należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Opłata nie jest niska. Urząd ustanowił tak wysoką opłatę najprawdopodobniej po to, żeby nie zgłaszać niezasadnych sprzeciwów, jedynie w celu przedłużenia postępowania rejestracyjnego konkurencyjnych firm. Jeżeli w postępowaniu przed sądem zechcesz skorzystać z usług rzecznika patentowego, to musisz się także liczyć z wydatkami na jego honorarium.

System sprzeciwowy w  rejestracji znaków towarowych w Polsce pozwala na niedopuszczenie do sytuacji, w której jakaś inna firma będzie posługiwała się podobnym lub identycznym z Twoim znakiem towarowym. Jeżeli będziesz monitorował pojawiające się znaki towarowe, w porę zapobiegniesz rejestracji, która naruszałaby Twoje prawa.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm