Jakie są kategorie znaków towarowych

Czy wiesz, że możesz zdobyć ochronę znaku towarowego nie tylko indywidualnie? Możesz zastrzec znak towarowy wspólnie z innym przedsiębiorcą lub korzystać ze znaku towarowego razem z całą grupą przedsiębiorstw w ramach określonej organizacji. Czytając ten artykuł dowiesz się jakie są kategorie znaków towarowych.

 

Istnieje kilka kategorii znaków towarowych. Oprócz znaku indywidualnego, który zapewni ochronę  znaku towarowego tylko jednej firmie, istnieje możliwość, że ten sam znak towarowy zostanie zastrzeżony dla kilku przedsiębiorstw.

rejestracja znaków towarowych

Źródło: Fotolia.com

Kategorie znaków towarowych:

1. Indywidualny znak towarowy – zapewnia wyłączność używania znaku towarowego przez jedną osobę lub firmę

2. Znak towarowy, na który zostało udzielone wspólne prawo ochronne – znaczy to, że kilku przedsiębiorców ma prawo do używania danego znaku towarowego. Bardzo ważne jest przy tym, że każdy kto chce korzystać ze wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy musi posiadać status przedsiębiorcy, czyli prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, być wspólnikiem w spółce, działać jako przedsiębiorstwo państwowe czy spółdzielnia. Co ważne, znak taki zostanie zarejestrowany przez Urząd Patentowy tylko pod pewnymi warunkami, czyli jeżeli używanie takiego znaku nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców mających używać tego znaku.

3. Wspólny znak towarowy: 

  • zwykły – jest używany przez organizację, która reprezentuje interesy przedsiębiorców, znaku tego może używać ta organizacja, jak i wszystkie zrzeszone w niej firmy. Znak taki powinien dawać gwarancję, że oznaczony nim towar ma pewne charakterystyczne właściwości czy cechy, przy czym małe znaczenie ma, który przedsiębiorca wyprodukował ten towar. Organizacja zrzeszająca interesy przedsiębiorców musi posiadać osobowość prawną. Opracowuje regulamin używania znaku towarowego oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad w nim zawartych. W razie zaniedbań, konsekwencją może być nawet wygaśnięcie prawa ochronnego do znaku wspólnego, jeśli wskutek zaniedbań, braku dozoru, znak utraci swoje właściwości odróżniające. 
  • gwarancyjny – znak ten jest działa na takiej samej zasadzie jak wspólny znak towarowy z tą różnicą, że organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców nie może używać tego znaku, używać go mogą tylko firmy w niej zrzeszone.

4. Znak towarowy powszechnie znany (notoryjny) – przedsiębiorca, który udowodni, że jego znak jest powszechnie znany uzyska wyłączne prawo do jego używania. Problemem jest jednak to, że z punktu widzenia prawnego nie istnieje żadna definicja i jasne czynniki, dzięki którym można określić dany znak towarowy jako powszechnie znany. Z wyroków sądu można wysnuć wnioski, że znak notoryjny musi być:

  • znany na większości terytorium Polski – obejmować istotną część terytorium Polski (np. kilka województw, ale terytorium jednego, nawet dużego miasta i jego okolic czy jednego województwa nie będzie spełniać tego wymogu)
  • kojarzony z określonymi towarami czy usługami 
  • znany wśród potencjalnych nabywców (więcej niż połowie osób z tej grupy) 
  • dodatkowy czynnik: dobrze jest, gdy istnieje wyobrażenie o szczególnie wysokiej jakości towarów sygnowanych tym znakiem wśród potencjalnych klientów)

jakie są kategorie znaków towarowych?

Źródło: Fotolia.com

5. Znak towarowy renomowany – podobnie jak w przypadku znaku notoryjnego, w żadnej ustawie czy akcie prawnym nie ma definicji takiego znaku, przy jego określaniu trzeba wziąć od uwagę wyroki sądów i decyzje urzędów patentowych. Mimo nazwy, renomowanym znakiem towarowym nie koniecznie będzie znak kojarzący się z prestiżem i wysoką jakością. Sąd przy ustalaniu, czy dany znak towarowy jest renomowany weźmie pod uwagę stopień znajomości danego znaku towarowego wśród znacznej części właściwych odbiorców na znacznej części właściwego rynku. W praktyce przy ustalaniu czy dany znak towarowy jest renomowany oprócz stopnia jego znajomości bierze się pod uwagę udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny, okres używania tego znaku, wielkość inwestycji na reklamę i promocję tego znaku.

6. Znak usługowy – znak odróżniający dane towary oraz znak odróżniający określone usługi ma równe znaczenie prawne. W ustawie prawo własności przemysłowej zamieszczony jest zapis, że w każdym przypadku użycia w ustawie sformułowania „znak towarowy” rozumie się przez to również „znak usługowy”. Istotną różnicą jest to, że usługa ma niematerialny charakter, co może rodzić pewne trudności w używaniu znaku usługowego, ponieważ oczywiście nie można go zamieścić na usłudze. Często znaki usługowe ograniczają się do oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność usługową. 

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm