Procedury rejestracji nazwy i logo firmy

logo firm

Nie zwlekaj – zapewnij skuteczną ochronę nazwie Twojej firmy i jej logo, i zastrzeż je jako znak towarowy. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie? Którą procedurę rejestracji nazwy i logo firmy powinieneś wybrać? 

 
Możliwości zastrzeżenia nazwy i logo firmy

Rejestracją znaków towarowych zajmują się urzędy patentowe. To właśnie im przepisy prawa przyznają kompetencje do wydawania świadectw ochronnych na znak towarowy. Prawie każde państwo posiada swój urząd patentowy, dzięki czemu znak towarowy możesz zarejestrować nie tylko w Polsce, ale niemalże na całym świecie. Jeżeli planujesz dużą skalę swojego biznesu – chcesz działać na terytorium kilku państw, to możesz skorzystać z opcji oferowanych przez międzynarodowe systemy rejestracji.
Odpowiadając na pytanie, gdzie można zastrzec znak towarowy, należy wskazać krajowe urzędy ds. własności przemysłowej, np. w Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, urzędy regionalne, np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania) oraz  Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), które daje możliwość zastrzeżenia nazwę i logo firmy w ponad 100 państwach całego świata.

Rejestracja nazwy i logo w Polsce

W Polsce – jak już zostalo wspomniane – rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Pierwszym krokiem procedury rejestracji znaku towarowego będzie wypełnienie formularza podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP lub w Informacji Ogólnej w siedzibie Urzędu w Warszawie. We wniosku należy zamieścić podstawowe informacje o firmie oraz znaku towarowym. Po wypełnieniu, podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trzeba dostarczyć do Urzędu. Można to zrobić osobiście, lub za pośrednictwem poczty, telefaksu, ewentualnie wypełniając wniosek online. 


Kolejne kroki wiążą się z działaniem Urzędu. Po otrzymaniu wniosku, Urząd Patentowy publikuje informację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Dzięki temu inne firmy i osoby mogą zapoznać się ze znakami towarowymi, które mają być zarejestrowane i mogą zgłosić do urzędu swój sprzeciw, jeżeli jest to znak podobny lub identyczny z już istniejącym. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw oraz Urząd Patentowy nie znajdzie żadnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację nazwy i logo firmy, wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy. Następnie uiszczamy opłatę za ochronę znaku towarowego, Urząd wpisuje ten znak do rejestru znaków towarowych oraz ogłasza ten fakt w Wiadomościach Urzędu Patentowego. 

Jeszcze jedna bardzo ważna informacja: znak towarowy podlega ochronie przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o dowolną liczbę 10 letnich okresów.  W celu  przedłużenia ochrony znaku towarowego należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego oraz wnieść przewidzianą w tym przypadku opłatę. 

Rejestracja nazwy i logo firmy w Unii Europejskiej 

Procedura zarejestrowania znaku towarowego Unii Europejskiej wygląda bardzo podobnie do procedury polskiej. Żeby uzyskać ochronę znaku towarowego na terenie Unii trzeba wypełnić i złożyć wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). Można to zrobić za pośrednictwem internetu, poczty, przez polski Urząd Patentowy, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO w Alicante. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań, po którym Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania nazwy i logo. Mogą zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane.


Unijna ochrona znaku towarowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. Obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej, czyli obecnie w 28 państwach. 

rejestracja nazwy i logo

Źródło: http://www.istockphoto.com/pl

Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego 

Międzynarodowa rejestracja wygląda nieco inaczej niż rejestracja polska czy unijna.Żeby uzyskać rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, trzeba najpierw zgłosić znak towarowy lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. 

To właśnie Urząd patentowy państwa pochodzenia ma obowiązek przekazać wniosek dalej, do WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej). WIPO wstępnie bada, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu - prawidłowo sklasyfikowane. Następnie WIPO rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym oraz powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie nazwy i logo rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania. 

Którą procedurę rejestracji nazwy i logo powinieneś wybrać?

Jak już wiesz, masz wiele możliwości zastrzeżenia znaku towarowego – możesz to zrobić prawie w każdym państwie. Podstawowym kryterium wyboru jest oczywiście zasięg Twojej działalności gospodarczej. Jeżeli myślisz o działaniu tylko na polskim rynku – zaleca się krajową ochronę w Urzędzie Patentowym RP. Jeżeli z czasem Twoja działalność urośnie i zechcesz wejść na zagraniczne rynki, możesz wówczas wystąpić o ochronę znaku towarowego Unii Europejskiej (który obejmuje swoją ochroną terytorium 28 państw należących do Unii), czy o ochronę w wybranym państwie lub grupie państw dzięki międzynarodowej rejestracji. Jeżeli od razu planujesz ekspansję na zagraniczne rynki, wtedy nie czekaj, tylko zarejestruj unijny znak towarowy lub międzynarodowy znak towarowy. Możliwości jest wiele, a dzięki ułatwieniu rejestracji znaków towarowych przez wprowadzenie procedury unijnej oraz międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, możesz wybrać najlepszą opcję dla swojego biznesu.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm